Roll No. Name
Semester
Year
GPH2061001 KASHMIRI BASUMATARY 3 2020
GPH2061002 MANGGOULAL SINGSON 3 2020
GPH2061003 KRISHNA RAUT 3 2020
GPH2061005 PUJASHREE KALITA 3 2020
GPH2061006 BEGUM SANIA AHMED 3 2020
GPH2061007 KONGKONA SONOWAL 3 2020
GPH2061008 BARASHA BHUYAN 3 2020
GPH2061009 NIDHI GURUNG 3 2020
GPH2061010 NIBEDITA BORA 3 2020
GPH2061011 ROKTIM BORBARUAH 3 2020
GPH2061012 JIMLEE SAIKIA 3 2020
GPH2061013 RIZUMONI G MOMIN 3 2020
GPH2061014 BHASKAR JYOTI BORAH 3 2020
GPH2061015 MARTHINA KONWAR 3 2020
GPH2061016 HIMAKSHEE DEKA 3 2020
GPH2061017 ROSY BORO 3 2020
GPH2061018 APARAJITA GHOSH 3 2020
GPH2061019 BIDISHA KALITA 3 2020
GPH2061020 PUJA SAHA 3 2020
GPH2061021 SWAPNIL BHAGAWATI 3 2020
GPH2061022 NAYAN MONI MONTRY 3 2020
GPH2061023 NUPUR UZIR 3 2020
GPH2061024 DEEPJYOTI BHATTACHARJYA 3 2020
GPH2061025 PREETI REKHA HAZARIKA 3 2020
GPH2061026 LIM TALUKDAR MAHANTA 3 2020
GPH2061027 NAYANA BORA 3 2020
GPH2061029 JYOTISHMAN SAIKIA 3 2020
GPH2061030 GOURI SAIKIA 3 2020
GPH2061031 JYOTI KUMARI YADAV 3 2020
GPH2061032 NABANITA KASHYAP 3 2020
GPH2061033 SUNAYANA SAHU 3 2020
GPH2061034 KALPAJIT SAIKIA 3 2020
GPH2061035 MRIGAYA BORA 3 2020
GPH2061036 SUSHMITA SARMA\ 3 2020